Օրենսդրորեն սահմանել խտրականության հասկացությունը, տեսակները, դրանից պաշտպանության միջոցները և մեխանիզմները, իրավահավասարության հարցերով զբաղվող մարմնի կազմավորման, գործունեության երաշխիքները` միջազգային չափանիշներին համապատասխան
Ակնկալվող անմիջական արդյունք:
«Իրավահավասարության մասին» օրենքի նախագիծն ուղարկվել է Ազգային ժողով
Ակնկալվող ազդեցություն:
Օրենքի նախագծի ընդունման արդյունքում նվազել են խտրականության որևէ հիմքով մարդու իրավունքների խախտման դեպքերը
Մասամբ կատարված
Վերջնաժամկետ`
2020 թ․ I կիսամյակ
Իրավունքի տեսակ

խոշտանգումների արգելք

կանանց իրավունքներ

հավասար հնարավորություններ

Կայուն զարգացման նպատակներ

ԿԶՆ 16․ Խաղաղություն, արդարություն և ամուր հաստատություններ

ԿԶՆ 5․ Գենդերային հավասարություն

ԿԶՆ 10․ Անհավասարությունների կրճատում

Պատասխանատու մարմին
Համակատարող մարմին
Ֆինանսավորում